ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 11 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.60
(อ่าน 210)
หัวข้อข่าว : วิทยาเขตพัทลุงจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แถลงกิจการของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อสื่อมวลชนในจังหวัดพัทลุง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน และขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุงในการนำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและผู้ดำเนินรายการวิทยุของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คลื่นความถี่ FM 100.75 MHz ที่มีความมุ่งมั่นจัดรายการมาอย่างต่อเนื่องและมีผลการประเมินดีเยี่ยม ประกอบด้วย
1. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง ชื่อรายการ Library For you 
2. ประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ชื่อรายการ ลูกทุ่งระฆังใจ และลูกกรุงระฆังใจ 
3. ประเภทหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พระอาจารย์ บรรเชิง ชยนฺโต จากสวนพุทธมโนธรรม (วัดถ้ำเพชร) เขาปู่ ชื่อรายการ ธรรมะ

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ยังได้แนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแถลงรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา) แถลงผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการกับชุมชน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (อาจารย์ ดร.วิษณุ นภาพันธ์) แถลงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี) แถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13