มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 22 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 22 ก.ย.60
(อ่าน 387)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีแนวคิดในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน 13 สถาบัน