โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 25 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 25 ก.ย.60
(อ่าน 341)
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx และสามารถไปใช้ในการประเมินตนเองได้ รวมถึงการวิเคราะห์และทบทวนโครงร่างองค์กร การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา และการจัดลำดับความสำคัญ นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน