ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 29 ส.ค.60 หมดอายุข่าว 29 ก.ย.60
(อ่าน 826)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษามลายู  

๒. อาจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 

๓. อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ