มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 4 ต.ค.60
(อ่าน 544)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ นำเสนอผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติที่สามารถขยายผลความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจในวงกว้าง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้นำเสนอผลงานภายใต้ประเด็น งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงานวิจัย เรื่อง มาตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤตที่ทำงานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
โดย อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อำลอย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

2. ผลงานวิจัย เรื่อง ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย ระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับอุตสาหกรรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศา สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน