ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 18 ต.ค.60
(อ่าน 569)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ศิลปินแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2560 สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ จากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ม.อ. ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาดนตรีและนาฏศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นชาวจังหวัดสงขลา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ “โนรา” ตั้งแต่ปี 2511 ได้ศึกษาเรียนรู้ รับชมการรำโนราของท่านขุนอุปถัมภ์นรากร กระทั่งได้เรียนรำโนราจาก ผศ.สาโรจน์ นาคะวิโรจน์ ซึ่งเป็นครูผู้ฝึกสอนคนแรกจนกกระทั่งเกิดความชำนาญ ได้เผยแพร่สืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นหลังทั้งในระบบและนอกระบบจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ยังได้สร้างรูปแบบใหม่ในการแสดง “โนราสร้างสรรค์” ได้แก่ โนราร่วมสมัย เรื่อง “ครู” “บิน” “สังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่” โนราซัดท่า “ร่วมสมัย” “ตามภาษาดนตรี” โนราชุด “วัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” “เทิดพระเกียรติ” โนราบูชาหลวงปู่ทวด” เป็นต้น และได้รับรางวัลมากมาย อาทิ บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านเพื่อเยาวชน รางวัลศิลปินแห่งละครเวที ภัทราวดีเธียร์เตอร์ รางวัลพระสิทธิธาดาทองคำ รางวัลศิลปินโนราของสมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งนครซิดนีย์ รางวัลอนุรักษ์ท่ารำโนราสวยงามยอดเยี่ยม รางวัลราชมงคลสรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม รางวัลงานสร้างสรรค์ดีเด่น ระดับดีเด่น รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานประเภทวงโนรา

นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความมุ่งมั่นในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเผยแพร่ความรู้ทางด้านโนรา และเห็นความสำคัญในคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมให้สอดคล้องในการดำรงชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม