มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมดำนา ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 9
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 10 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 10 พ.ย.60
(อ่าน 297)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมดำนา ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนประดู่ โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร โรงเรียนวัดควนเพยอ โรงเรียนวัดไทรพอน โรงเรียนวัดหัวควน และสหกรณ์การเกษตรแม่บ้านภักดีร่วมใจ พร้อมเครือข่ายชุมชนบ้านดอนประตู่ จัดกิจกรรมดำนา "ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังหยดอินทรีย์ ครั้งที่ 9" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับกระบวนทัศน์การทำนาข้าวสังข์หยดตำบลดอนประดู่จากข้าวเคมี สู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต สร้างจิตสำนึกในการทำวิถีการเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและคนในชุมชน พัฒนาฐานการเรียนรู้ในชุมชนให้้กับนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณและนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมการทำนาวาน ให้คงอยู่ในชุมชน   โดยมี คุณศิลป์ชัย รามมณี ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการดำนา กิจกรรมถอดความรู้วิถีชีวิตชาวนา กิจกรรมแข่งขันขนกล้า(ผลัดคน ขนกล้า) แข่งขันฟุตบอล (ฉัดบอล นอนเทือก) จับปลาไหล (จับไหล ในนา) การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร รวมทั้งการแนะนำแนวทางการทำงานร่วมกันของภาคอุดมศึกษาและภาคชุมชน เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว