ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 30 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.60
(อ่าน 924)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. อาจารย์ ดร. ฉัตร ผลนาค  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์   

๒. อาจารย์ ดร. ณัชชา มหปุญญานนท์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา