มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 1 ธ.ค.60
(อ่าน 175)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน  ซึ่งประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์  ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร  กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์  กรรมการและเลขานุการ