มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.60
(อ่าน 223)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ครั้งที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้ “เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ตำบลพนางตุง จังหวัดพัทลุง และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในเครือข่ายบริการวิชาการ จำนวน 70 คน จากสถาบันอุดมศึกษาไทย 35 แห่งทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการบรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” และการเสวนา “การจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีศึกษาในภาคใต้” โดยผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี