มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 31 ธ.ค.60
(อ่าน 257)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาประธานมูลนิธิรากแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง นายอำเภอป่าพะยอม นายอำเภอปากพะยูน และนายอำเภอควนขนุน ผู้นำท้องท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของมูลนิธิรากแก้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิรากแก้วมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ในงานมหกรรมรวมพลังขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และผู้บริหารท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันพูดคุยหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนงานร่วมกันและร่วมเสนอแนะแนวทางการทำงานในระยะต่อไป

ภายหลังการประชุม คณะผู้บริหารมูลนิธิรากแก้ว ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ณ ห้องประชุมอิรวดี ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ด้วย