องค์การนิสิตจัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 24 ธ.ค.60
(อ่าน 1526)
หัวข้อข่าว : องค์การนิสิตจัดกิจกรรมการประกวด Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้จัดกิจกรรมการประกวด “Mister & Miss University 2017 และ Beauty Queen University 2017 ”โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตใน 5 คณะ ซึ่งเป็นต้นแบบในการเรียน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตน ซึ่งผลการประกวดสรุปได้ดังนี้

Mister University 2017 

ลำดับที่ 1 นายบูรฮานูดดีน เจะมะ สาขาวิชา บัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ลำดับที่ 2 นายสันติภาพ ช่วยขาว สาขาวิชา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่ 3 นายเพชร ศีลบุตร คณะนิติศาสตร์


Miss University 201
7 

ลำดับที่ 1 นางสาว ณิชชา มหปุญญานนท์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ 2 นางสาว วีร์สุดา ชีวปภาดา สาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่ 3 นางสาวสุกานดา ธนูศิลป์ คณะนิติศาสตร์


Miss Beauty Queen University 2017 

ลำดับที่ 1 นายศิวัช ทองศิริพันธ์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับที่ 2 นายกิตติธัช สิทธิสถิตย์ สาขาวิชา ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่ 3 นายกฤษดา ดำคำ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์