มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 1 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.61
(อ่าน 364)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณจัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 "พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยและการจัดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรชัย โรยนรินทร์ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

กิจกรรมในงานดังกล่าว ประกอบด้วย การเสวนาพิเศษเรื่อง "ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน และแนวทางสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนสู่ชุมชน และ "นวัตกรรมกับการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน" การนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการและเครือข่ายภาคชุมชนที่เข้าร่วมจากทั่วประเทศกว่า 300 คน โดยในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์) ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มอบโล่สนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว และรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนมูลนิธิชัยพัฒนา