มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 8 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 8 ม.ค.61
(อ่าน 804)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล ประธานสถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้การลงนามความร่วมมือมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสองฝ่ายอันจะนําไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การกำหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ โดยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล