สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 19 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 19 ม.ค.61
(อ่าน 500)
หัวข้อข่าว : สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดฝึกอบรมหลักสูตร Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Big Data Analytics : เครื่องมือจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์”  ณ โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ องค์ประกอบต่างๆ ของเทคโนโลยี Big Data เรียนรู้กรณีศึกษาการนำ Big Data ไปใช้ในองค์กร อีกทั้งเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อนำ Big Data มาใช้ในการค้นหา Straregic Insights รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน