ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ธ.ค.60 หมดอายุข่าว 22 ม.ค.61
(อ่าน 1057)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. อาจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   สาขาวิชาจิตรกรรม

๒. อาจารย์ กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์