อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับดี ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 31 ม.ค.61 หมดอายุข่าว 28 ก.พ.61
(อ่าน 1305)
หัวข้อข่าว : อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับดี ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม : กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Agricultural Science : Moving towards Creative Economy"