เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ตอน "นิทานพาไป"
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 12 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.61
(อ่าน 520)
หัวข้อข่าว : เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ตอน "นิทานพาไป"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ และมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา จัดงานเทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ ตอน "นิทานพาไป" เพื่อส่งเสริมความรู้ทางคติชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สร้างความเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และอัตลักษณ์ ศีลธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนิทานพื้นบ้าน นักเล่านิทาน ครู และนักปฏิบัติการทางคติชน จากนานาชาติ ยุโรป อาเซียน และเครือข่าย 4 ภาค สถาบันการศึกษา และเยาวชนผู้ก่อการปฏิบัติการนิทานและชุมชนประกอบการทางวัฒนธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทาน 4 ภาค การแสดงพื้นบ้าน "ดิเกย์ บารัต" นิทานสนทนา ล้อมวิงเล่านิทานไทยและต่างชาติ และการอบรมเทคนิคการเล่านิทาน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 300 คน