นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัลจากงานกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 22 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 22 มี.ค.61
(อ่าน 539)
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัลจากงานกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เข้าร่วมงานกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 “บุณิกาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันเครือข่าย ทั้งนี้ นิสิตของคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับรางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภทผสม
2. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิชาการ ด้านผดุงครรภ์ไทย
3. รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด
4. รางวัลรองชนะเลิศ แข่งขันสันทนาการ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านเภสัชกรรมไทย
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หมอหลวง 2560
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางใน 2560
8. รางวัล Popular หมอหลวง 2560