ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เชิดชูเกียรติ
วันที่ประกาศ :: 23 ก.พ.61 หมดอายุข่าว 23 มี.ค.61
(อ่าน 1329)
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง อาจารย์ วรรณฤดี หิรัญรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์