มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018)
ภาพข่าวกิจกรรม
วันที่ประกาศ :: 3 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 3 ส.ค.61
(อ่าน 467)
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 (The 1st National Conference on Management : NCOM 2018) หัวข้อ “การจัดการความท้าทายในยุค 4.0” (Challenge Management : Bridging to 4.0 Transformation) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนิวซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มาเป็นองค์ปาฐก หัวข้อ “การจัดการความท้าท้ายในยุค 4.0” การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปสู่การสร้างบรรยากาศทางวิชาการที่ดี อันจะก่อให้เกิดการต่อยอดขององค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน และมีจำนวนผู้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์กว่า 50 ผลงาน นับว่าเป็นเวทีทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมให้เท่าทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0