มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  โปรแกรมช่วยคำนวณภาระงานของคณาจารย์  
คำชี้แจง
     ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ออกประกาศกำหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำใหม่มีผลตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษา คณาจารย์ประจำต้องมีภาระงานขั้นต่ำรวมทุกด้าน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ชั่วโมง
  • ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ชั่วโมง
  • ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ชั่วโมง
  • ภาระงานด้านอื่นๆ รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ชั่วโมง

   ประกอบกับคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรายละเอียดของการคิดภาระงาน แล้วนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประเมินภาระงานเบื้องต้นของคณาจารย์ในระหว่างที่สำนักคอมพิวเตอร์กำลังพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ (E-Performance) ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จึงได้ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ พัฒนา “โปรแกรมช่วยคำนวณภาระงานของคณาจารย์” ขึ้น เพื่อใช้งานเป็นการชั่วคราว ก่อนที่ระบบที่สมบูรณ์แบบจะแล้วเสร็จ

 

มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่๑)

คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยคำนวนภาระงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

   
เข้าใช้งานระบบโปรแกรมช่วยคำนวนภาระงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบโปรแกรมช่วยคำนวนภาระงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App