ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
 ระบบงานทะเบียนนิสิต ระบบประเมินการเรียนการสอน
คู่มือระบบรหัสผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPASS)
คู่มือการใช้งาน TSU Google Apps       TSU Google Apps   
คู่มือการใช้งาน DreamSpark         DreamSpark   
ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) ระบบรับสมัครนิสิตใหม่
การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ  
TSU Learning (ระบบใหม่)  
 
 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 ระบบบัญชี 3 มิติ     ระบบบัญชี 3 มิติ (สำรอง) ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต        ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- Mail)
 ระบบบัญชี 3 มิติ   (UMDC) ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระบบตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ระบบบริหารจัดการห้องเรียน      ระบบบริหารจัดการห้องพักรับรอง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Notebook ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเก่า) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม สงขลา ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม พัทลุง ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า (Dell)
ระบบบริการวิชาการ ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ สงขลา ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า (Acer)
ระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ พัทลุง  
ระบบลาออนไลน์        
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting )