มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English

  ระบบสารสนเทศ  

 ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
ระบบรับสมัครนิสิตใหม่   ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
 ระบบงานทะเบียนนิสิต  การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบประเมินการเรียนการสอน  TSU Learning

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
บัญชี 3 มิติ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา (e-SAR)
ลาออนไลน์
บริการวิชาการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- Mail)
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting )
ระบบจัดการแผนปฏิบัติการ (e-Plan)
ระบบสารสนเทศผู้บริหาร (EIS) ทดลองใช้
 
ระบบแจ้งซ่อม
    อาคารสถานที่ สงขลา พัทลุง
    ระบบแจ้งปัญหาระบบสารสนเทศ
    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า
        - เครื่องเช่า (Dell)     - เครื่องเช่า (Acer)
ระบบจอง/ยืม
    ห้องประชุม สงขลา พัทลุง
    ห้องเรียน
    หอพักนิสิต
    ยานพาหนะ
    ห้องพักรับรอง
    ยืม Notebook
 
ระบบตรวจสอบ
งานตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์
ตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ
บริการ IT
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
TSU Bookshelf TSU Mobile Apps
TSU Mobile Apps
TSU Microsoft DreamSpark
TSU Google Apps For Education
เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)
ระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App
   
70-410 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | sale-70-410-exam    | we-sale-70-410-exam    | hot-sale-70-410-exam    | it-sale-70-410-exam    | dump-sale-70-410-exam    | test-king-sale-70-410-exam    | to-sale-70-410-exam    | net-sale-70-410-exam    | passsoon-sale-70-410-exam    | passresults-sale-70-410-exam    | passtutor-sale-70-410-exam    | realtests-sale-70-410-exam    | sale-70-461-exam    | cbtnuggets-sale-70-461-exam    | kingdump-sale-70-461-exam    | certguide-sale-70-461-exam    | certkiller-sale-70-461-exam    | ucertify-sale-70-461-exam    | itexamcup-sale-70-461-exam    | freebraindumps-sale-70-461-exam    | sale-70-486-exam    | pass-sale-70-486-exam    | bloggedbychris-sale-70-486-exam    | microsoft-sale-70-486-exam    | downloadvce-sale-70-486-exam    | passitdump-sale-70-486-exam    | certexam-sale-70-486-exam    | iexamcollection-sale-70-486-exam    | passeasily-sale-70-486-exam    | sale-C4040-252-exam    | certifyguide-sale-C4040-252-exam    | testking-sale-C4040-252-exam    | actualtests-sale-C4040-252-exam    | itdumps-sale-C4040-252-exam    | leads2pass-sale-C4040-252-exam    | examsheets-sale-C4040-252-exam    | itcertpass-sale-C4040-252-exam    | testkiz-sale-C4040-252-exam    | pass4sure-sale-C4040-252-exam    | examsboost-sale-C4040-252-exam    | examkiller-sale-C4040-252-exam    | certsgrade-sale-C4040-252-exam    | examsforall-sale-C4040-252-exam    | examcollection-sale-C4040-252-exam    | braindumps-sale-70-461-exam    | elearningexams-sale-70-488-exam    | itexambibles-sale-70-488-exam    | latestbraindumps-sale-70-488-exam    | downloadexam-sale-70-488-exam    | passeasily-sale-70-488-exam    | examsforall-sale-70-488-exam    | testinsides-sale-70-488-exam    | braindumps-sale-70-488-exam    | firsttrycertify-sale-70-488-exam    | test-king-sale-70-488-exam    | kingexam-sale-70-488-exam    | mytestking-sale-70-488-exam    | prepnerds-sale-70-488-exam    | vcefiles-sale-70-488-exam    | ipass4sures-sale-70-488-exam    | prep4cert-sale-70-488-exam    | brain-dumps-sale-70-488-exam    | itexamboom-sale-70-461-exam    | pass4surebraindumps-sale-70-461-exam    | blogspot-sale-70-461-exam    | testking-sale-70-461-exam    | passtutor-sale-70-461-exam    | realbraindumps-sale-70-461-exam    | test-inside-sale-70-461-exam    | exambraindumps-sale-70-461-exam    | testkingsite-sale-70-461-exam    | flashcardmachine-sale-70-461-exam    | blogspot-sale-mb5-705-exam    | dumpleader-sale-mb5-705-exam    | flydumps-sale-mb5-705-exam    | passcertification-sale-mb5-705-exam    | passitdump-sale-mb5-705-exam    | beitcertified-sale-mb5-705-exam    | exams-collections-sale-mb5-705-exam    | vceexamstest-sale-mb5-705-exam    | pass4sureexam-sale-mb5-705-exam    | examref-sale-70-486-exam    | free-braindumps-sale-70-486-exam    | surebraindumps-sale-70-486-exam    | certshared-sale-70-486-exam    | passin1day-sale-70-486-exam    | itexamcool-sale-70-411-exam    | vceorg-sale-70-411-exam    | go2exam-sale-70-411-exam    | downloadexam-sale-70-411-exam    | examreal-sale-70-411-exam    | godumps-sale-70-480-exam    | examoutlet-sale-70-480-exam    | passvce-sale-70-480-exam    | lead2cert-sale-70-480-exam    | vcepracticetest-sale-70-346-exam    | dumpstree-sale-70-346-exam    | pass4king-sale-70-346-exam    | greatexam-sale-70-346-exam    | mybraindumps-sale-70-462-exam    | examvce-sale-70-462-exam    | braindumps-review-sale-70-462-exam    | certbus-sale-70-347-exam    | brain2pass-sale-70-347-exam    | officialcerts-sale-70-347-exam    | actual-sale-70-347-exam    | testsnote-sale-70-347-exam    | certsall-sale-70-347-exam    | examschief-sale-70-347-exam    | 070-401    | 70-462    | 70-347    | 70-412    | 70-483    | 70-417    | mb2-703    | 70-331    | 220-802    | c4040-252    | c_tadm51_731    | 1z0-061    | 70-487    | 400-101    | ccd-410    | 100-101    | mb2-700    | 1z0-060    | 70-463    | ex200    | c4040-250    | 300-115    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | vcp550    | 1z0-803    | 220-801    | 300-101    | 70-467    | cissp    | sy0-401    | mb2-702    | 640-911    | 74-335    | 700-505    | 70-414    | 070-410    | 70-410    | 70-488    | 70-461    | MB5-705    | 200-120    | 70-486    | 70-411    | 70-480    | 70-346    | 70-462    | 70-347    | 70-412    | 70-483    | 70-417    | MB2-703    | 70-331    | 220-802    | C4040-252    | C_TADM51_731    | 1Z0-061    | 70-487    | 400-101    | CCD-410    | 100-101    | MB2-700    | 1Z0-060    | 70-463    | EX200    | C4040-250    | 300-115    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | VCP550    | 1Z0-803    | 220-801    | 300-101    | 70-467    | 220-802 exam    | 200-120 exam    | C4040-252 exam    | C4040-252 exam    | 70-417 exam    | 70-331 exam    | 70-483 exam    | 70-483 exam    | C4040-252 exam    | 200-120 exam    | C4040-252 exam    | 200-120 exam    | 220-802 exam    | C4040-252 exam    | 220-802 exam    | 70-483 exam    | offer 1Z0-144 dumps, best 70-417 for sale, offer C_TAW12_731 cert for sale, latestMB2-703 online, pass 312-50v8 free online, No.1 HP0-S41 exam sale, latest1Z0-062 pdf, pass C4040-252 download 70-488 exam    | 70-488 exam    | 70-488 exam    | 70-488 exam    | 70-488 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | MB5-705 exam    | MB5-705 exam    | MB5-705 exam    | 70-486 exam    | 70-486 exam    | 70-411 exam    | 70-411 exam    | 70-411 exam    |