ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน
 ระบบงานทะเบียนนิสิต ระบบประเมินการเรียนการสอน
คู่มือระบบรหัสผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IPASS)
คู่มือการใช้งาน TSU Google Apps       TSU Google Apps   
ติดตั้งระบบป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials 
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน) ระบบรับสมัครนิสิตใหม่
การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ  
TSU Learning (ระบบใหม่)  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 ระบบบัญชี 3 มิติ     ระบบบัญชี 3 มิติ (สำรอง) ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต        ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- Mail)
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระบบตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์
ระบบบริหารจัดการห้องเรียน      ระบบตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการห้องพักรับรอง ระบบการจัดการความรู้และเผยแพร่ข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบเก่า) ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Notebook ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม สงขลา ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
ระบบบริการวิชาการ ระบบบริหารจัดการห้องประชุม พัทลุง ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า (Dell)
ระบบสารสนเทศงานตรวจสอบภายใน ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ สงขลา ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องเช่า (Acer)
ระบบลาออนไลน์     ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่ พัทลุง  
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting )