มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY
นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English

  คณะ/หน่วยงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขต
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 
 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ายแผนงาน งานวิเทศสัมพันธ์
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน  
 ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น      หน่วยงานอื่นๆ
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตสงขลา สภาคณาจารย์และพนักงาน
คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะนิติศาสตร์   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  สหกิจศึกษา
 ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ทักษิณ
 บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง  ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วิทยาเขตพัทลุง  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
 คณะวิทยาศาสตร์    
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์    

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App
   
70-410 exam    | 70-488 exam    | 70-461 exam    | MB5-705 exam    | 200-120 exam    | 70-486 exam    | 70-411 exam    | 70-410    | 70-488    | 70-461    | MB5-705    | 200-120    | 70-486    | 70-411    | 70-480    | 70-346    | 70-462    | 70-347    | 70-412    | 70-483    | 70-331    | 220-802    | C4040-252    | C_TADM51_731    | 1Z0-061    | 70-487    | 400-101    | CCD-410    | 100-101    | MB2-700    | 1Z0-060    | 70-463    | EX200    | C4040-250    | 300-115    | 640-554    | 640-554    | 70-533    | 70-532    | VCP550    | 1Z0-803    | 220-801    | 300-101    | 70-467    | CISSP    | SY0-401    | MB2-702    | 640-911    | 74-335    | 98-364 exam    | M70-201 exam    | 70-413 exam    | EX0-001 exam    | HP0-J73 exam    | ICBB exam    | JN0-102 exam    | M70-301 exam    | 640-461 exam    | MB6-871 exam    | C_TFIN52_66 exam    | OG0-093 exam    | 1Z0-144 exam    | M70-101 exam    | 350-018 exam    | C_TSCM52_66 exam    | C_A1FIN_10 exam    | 100-101    | 70-410    | 100-101    | 300-075    | 70-533    | 300-320    | MB2-704    | 400-201    | 210-260    | 810-403    | 70-533    | 400-201    | 200-310    | 400-101    | 70-533    | 200-120    | 400-051    | 400-101    | 200-120    | 70-410    | 70-417    | 70-346    | 70-461    | 70-480    | 200-120    | c4040-252    | 70-410    | MB6-703    | A00-201    | CISM    | 642-732    | 70-463    | 70-486    | 210-060    | MB6-702    | CCA-500    | 400-051    | 070-483    | PRINCE2    | 70-488    | 6209    | C2150-200    | CCD-410    | C4090-971    | C2210-422    | 74-678    | 1Z0-051    | 640-461    | C4040-251    | 010-150    | 70-412    | C_TSCM52_66    | 700-801    | 1Z0-803    | 98-368    | ICBB    | EX200    | C2070-991    | 700-201    | 70-489    | 400-101    | 3309    | C4090-971    | 70-467    | 200-101    | 70-489    | 70-410    | 98-368    | C2150-200    | 70-461    | 1Z0-053    | CAS-002    | C2070-991    | 300-208    | 70-483    | MB6-871    | N10-005    | MB2-704    | 100-101    | MB5-705    | 70-532    | 1z0-414    | 70-411    | 101-400    | 500-260    | 70-417    | 400-101    | 70-489    | C2150-200    | ITILF    | 70-331    | 700-201    | CTFL_001    | 200-120    | C2030-284    | P2090-739    | M70-201    | 312-49v8    | 74-697    | C4090-971    | C2070-991    | 500-801    | HP2-B115    | 1Z0-061    | 700-505    | 9L0-422    | 70-487    | CCD-410    | 70-486    | HP0-D30    | C2180-410    | AWS-SysOps    | 98-367    | HP0-S41    | 3308    | 640-864    | 70-346    | A00-211    | M70-201    | C2070-991    | CISSP    | 220-802    | 220-801    | CCD-410    | 98-365    | C2020-702    | MB6-702    | M70-201    | 300-208    | HP0-J73    | C2180-410    | 70-532    | EX300    | MB2-700    | HP2-B115    | HP0-J73    | ICBB    | VCP-550    | 312-49v8    | C4040-250    | OG0-093    | 74-335    | MB6-871    | N10-005    | 70-417    | MB6-703    | 74-678    | 220-802    | 70-346    | C2210-422    | C2020-702    | 220-801    | 74-678    | C_TSCM52_66    | 98-368    | C2030-284    | 1Z0-053    | 101    | MB6-703    | C2180-410    | 400-101    | 70-461    | 70-534    | C4040-251    | NS0-157    | MB7-701    | 210-451    | HP5-B04D    | EX300    | 010-150    | E20-026    | 3308    | 700-037    | 1Z0-060    | S90-03A    | 1Z0-883    | 210-260    | JN0-102    | 70-533    | 70-534    | 350-080    | 1Z0-883    | OG0-093    | 2V0-621D    | 220-802    | 74-697    | 210-060    | 100-101    | LX0-103    | JN0-102    | CISM    | PRINCE2-FOUNDATION    | NS0-157    | 400-201    | MB2-704    | MB5-705    | 70-534    | SSCP    | PRINCE2    | CISA    | 70-462    | 101-400    | 200-310    | CISSP    | 200-120    | 70-463    | 98-367    | 642-732    | 70-332    | EX300    | 300-206    | 300-115    | 070-341    | 642-732    | 1Z0-133    | CCA-500    | EX200    | 101-400    | 642-999    | DEV-401    | 70-480    | 70-413    | 642-998    | PRINCE2-FOUNDATION    | AWS-SYSOPS    | 300-075    | MB5-705    | PEGACPBA71V1    | 70-243    | 400-201    | ICGB    | 070-346    | 2V0-620    | 9A0-303    | 070-486    | 210-451    | FCBA    | 98-367    | MB2-700    | 70-488    | MB5-705    | 101    | 070-411    | 644-906    | 810-403    | 1Z0-050    | AWS-SYSOPS    | ADM-201    | 1Z0-051    | 1V0-603    | LX0-103    | ITILFND    | 70-347    | 74-697    | C_TSCM52_66    | 70-243    | 210-060    | OG0-093    | 220-802    | 312-49v8    | 70-533    | PRINCE2-FOUNDATION    | 70-462    | 70-417    | 1V0-601    | JN0-102    | 300-209    | C_TFIN52_66    | 210-065    | 1Z0-060    | 70-486    | PEGACPBA71V1    | 98-364    | 640-554    | IIA-CIA-PART2    | 1Z0-051    | 70-480    | 70-534    | 3002    | 2V0-621    | 070-461    | EX300    | 400-201    | CRISC    | 70-332    | 9L0-012    | 500-007    | 1Y0-201    | P3OF    | CCD-410    | 700-260    | 1Z0-883    | A00-201    | EX200    | 70-410    | 810-403    | 70-465    | E20-597    | PEGACPBA71V1    | 70-461    | MB6-702    | 200-120    | 70-347    | 70-332    | A00-211    | JN0-102    | 1V0-603    | 98-365    | 070-680    | 640-692    | 9L0-420    | MB5-705    | 2V0-620    | PRINCE2-FOUNDATION    | 070-411    | 070-486    | 642-732    | 70-486    | M70-201    | MB6-703    | C2020-011    | 74-697    | P3OF    | CAP    |