มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l l
TSU Mobile Apps Mobile App
 ไทย    English

  คณะ/หน่วยงาน  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานวิทยาเขต
 ฝ่ายบริหารวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขต สงขลา พัทลุง
 
 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 ฝ่ายแผนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน งานวิเทศสัมพันธ์
 ฝ่ายวิชาการ  
 

ส่วนงานวิชาการ    ส่วนงานอื่น      หน่วยงานอื่นๆ
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตสงขลา สภาคณาจารย์และพนักงาน
คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันทักษิณคดีศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
 คณะนิติศาสตร์   สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ  สหกิจศึกษา
 ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ทักษิณ
 บัณฑิตวิทยาลัย  สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง  การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  
วิทยาเขตพัทลุง  วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน  
 คณะวิทยาศาสตร์    
 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา    
 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์    
 คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์        

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Facebook
TSU Mobile Apps Mobile App