สำนักงานสภามหาวิทยาลัย   สำนักงานมหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล   ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
  ฝ่ายแผนงาน   ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน   งานวิเทศสัมพันธ์
 
สำนักงานวิทยาเขตสงขลา   สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
         
ส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น
วิทยาเขตสงขลา วิทยาเขตพัทลุง   ข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
คณะศึกษาศาสตร์          คณะวิทยาศาสตร์ สภาคณาจารย์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สหกรณ์ มศว.
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คณะนิติศาสตร์   วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ
บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ทักษิณ สหกิจศึกษา
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ศูนย์สงขลา สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (UMDC)
โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ สำนักหอสมุด วิทยาเขตพัทลุง เว็บไซต์แนะแนวการศึกษาอาชีพและชีวิต
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา       
สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา      
สถาบันทักษิณคดีศึกษา      
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ