การนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณโดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี
  วิทยาเขตสงขลา วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
- เวลา 13.30 – 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
- เวลา 15.00 – 16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ
  วิทยาเขตพัทลุง วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง IT 106 อาคารสำนักวิทยบริการ
- เวลา 09.00 – 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ยศศักดิ์ โกไศยกานนท์
- เวลา 10.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ


มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Tel. 0-7431-7600