ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าววิทยาเขต : พัทลุง

วันที่ประกาศ :: 8 ส.ค.55 หมดอายุข่าว 8 ส.ค.55
(อ่าน 338)
  หัวข้อข่าว :: แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ประเทศอินโนเซีย และประเทศมาเลเซีย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ได้จัดแถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติขึ้น โดยมี นายสมคิด เจ้ยชุม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ นางนพพร จีระพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และผศ. ดร. นุกูล อินทระสังขา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติในงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพัทลุง จัดประชุมวิชาการนานาชาติ : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจากตันสี ดาโต๊ะ ดร.ซายิด จาลาลูดิน บิน ซายิด ซาลิม มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษากับอนาคตของอาเซียน จะมีตัวแทนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอการเตรียมตัวสู่อาเซียนเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 24 สิงหาคม 2555 ในช่วงของการจัดงานทักษิณวิชาการ-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 8 ที่หอประชุมและศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอโครงงานที่เป็นจุดเด่นของโรงเรียน และหลักสูตรการศึกษาระยะสั้นในแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และระบบสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศในอนาคตเพื่อเตรียมตัวสู่อาเซียน ในปี 2558 นอกจากนี้ตัวแทนแต่ละประเทศที่เข้าร่วมจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลพัทลุง และโรงเรียนควนขนุน โดยผู้อำนวยการของโรงเรียนจะเป็นผู้นำเสนอบริบทโดยรวมของโรงเรียน การจัดเรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือนักเรียนนานาชาติในอนาคต การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดพัทลุง และนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองตัวแทนครูและนักเรียนแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงคาดว่าจะมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จากไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมประมาณ 800 คน


 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600