ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา  จัดโครงการประชุมสัมมนา
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการประชุมสัมมนา "พัฒนาทีมงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจร่วมด้านการให้บริการแก่บุคลากร" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดสตูล (อ่าน 361)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  ร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ สาธิตและแนะนำวิธีการ ป้องกัน  แก้ไข  ช่วยเหลือและระงับเหตุ อันเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ร่วมมือมหาวิทยาลัยทักษิณ สาธิตและแนะนำวิธีการ ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือและระงับเหตุ อันเกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (อ่าน 430)
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประชุมร่วม และหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา วางมาตรการเข้มงวด การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลิอและระงับเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมร่วม และหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา วางมาตรการเข้มงวด การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลิอและระงับเหตุไฟฟ้าขัดข้อง (อ่าน 340)
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2556
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 469)
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการตนเองของชุมชน ณ จังหวัดภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการตนเองของชุมชน ณ จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 230)
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 325)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 261)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 35)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 38)
TSU-MDC และนิสิตสัมมนาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
TSU-MDC และนิสิตสัมมนาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน (อ่าน 939)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600