ภาพกิจกรรม
ระบุคำที่ต้องการค้นหา
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ  ประชุมร่วม และหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา วางมาตรการเข้มงวด การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลิอและระงับเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประชุมร่วม และหารือกับคณะผู้บริหารและทีมงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา วางมาตรการเข้มงวด การป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลิอและระงับเหตุไฟฟ้าขัดข้อง (อ่าน 338)
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2556
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม องค์การนิสิต ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตสงขลา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 466)
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการตนเองของชุมชน ณ จังหวัดภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์ ฯ ม.ทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการตนเองของชุมชน ณ จังหวัดภูเก็ต (อ่าน 229)
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (อ่าน 323)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 259)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 33)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย (อ่าน 34)
TSU-MDC และนิสิตสัมมนาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน
TSU-MDC และนิสิตสัมมนาปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน (อ่าน 936)
คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินและกระเช้าดอกไม้ ให้แก่นายคำรณ สละมุณี พนักงานจ้างเหมาของบริษัทรับเหมางาน ซึ่งรับช่วงต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา
คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินและกระเช้าดอกไม้ ให้แก่นายคำรณ สละมุณี พนักงานจ้างเหมาของบริษัทรับเหมางาน ซึ่งรับช่วงต่อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา (อ่าน 1844)
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  จัดโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  (Retreat) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดตรัง
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยและประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ (Retreat) ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ จังหวัดตรัง (อ่าน 477)
หน้า :  

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600