ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    ข่าวประชาสัมพันธ์
1/2 1 2
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 15 รายการ 
 
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 35)

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ (ครั้งที่ 7) ภายใต้กิจกรรม การแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( สงขลา ),(อ่าน 22)

ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ( สงขลา ),(อ่าน 74)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 ( สงขลา ),(อ่าน 560)

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ( สงขลา ),(อ่าน 314)

ประกาศข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ( สงขลา ),(อ่าน 651)

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ( สงขลา ),(อ่าน 219)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลมาตรฐานอาชีพเกษตรกรรม สาขาแปรรูปสัตว์น้ำ ( สงขลา ),(อ่าน 132)

ประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านเลขที่หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 1078)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ( สงขลา ),(อ่าน 689)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าและนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมงานจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 "รวมพี่รวมน้อง 16 ปี เราไม่ทิ้งกัน" ( พัทลุง),(อ่าน 238)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน และประชุมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ( พัทลุง),(อ่าน 331)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานมหากุศลเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ( สงขลา ),(อ่าน 379)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600