ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/277 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2) ( พัทลุง),(อ่าน 84)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง),(อ่าน 339)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น" ( สงขลา ),(อ่าน 878)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา ( พัทลุง),(อ่าน 848)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3 (TSU Drama Festival #3) ( สงขลา ),(อ่าน 540)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Synnex Mascot Contest 2015 ( สงขลา ),(อ่าน 225)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายต้นไม้ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 ต้น ( สงขลา ),(อ่าน 165)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 427)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน ( สงขลา ),(อ่าน 249)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600