ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/208 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำอาคารคณะนิติศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 84)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ศศ.บ. และกศ.บ. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่การศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 350)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม ( พัทลุง),(อ่าน 195)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานรองรับการเข้าสู่ AEC ( พัทลุง),(อ่าน 230)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาจิตวิทยา) จำนวน 2 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 305)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 1291)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ (คณะนิติศาสตร์) จำนวน 11 รายการ ( สงขลา ),(อ่าน 122)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 110)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600