ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/233 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 (โต๊ะอเนกประสงค์ขนาด 2 ที่นั่งและเก้าอี้บุฟองน้ำ) ( สงขลา ),(อ่าน 89)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 40 เครื่อง ( สงขลา ),(อ่าน 80)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ( สงขลา ),(อ่าน 89)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ( สงขลา ),(อ่าน 84)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ( สงขลา ),(อ่าน 78)

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สงขลา ),(อ่าน 97)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการประติมากรรม(โรงปั้น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 87)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 16 รายการ ( สงขลา ),(อ่าน 238)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ( สงขลา ),(อ่าน 669)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600