ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/242 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 717)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันตก) ( สงขลา ),(อ่าน 427)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 ( สงขลา ),(อ่าน 326)

ประมูลราคาจ้างจัดสร้างน้ำพุ (ครั้งที่ 2) ( สงขลา ),(อ่าน 221)

ยกเลิกประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง - มทษ.(พท.)15/2558 ( พัทลุง),(อ่าน 140)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง - มทษ.(พท.)14/2558 ( พัทลุง),(อ่าน 113)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง - มทษ.(พท.)13/2558 ( พัทลุง),(อ่าน 102)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีวเคมี เคมีพื้นฐานและชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง - มทษ.(พท.)12/2558 ( พัทลุง),(อ่าน 133)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600