ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/215 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ( สงขลา ),(อ่าน 137)

การสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ( สงขลา ),(อ่าน 950)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( พัทลุง),(อ่าน 122)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงานจ้างทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 94)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 244)

งานแถลงข่าววันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 563)

การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 557)

ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ( พัทลุง),(อ่าน 99)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( พัทลุง),(อ่าน 111)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600