ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/263 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปี 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 172)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 397)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาสัตวศาสตร์) ( พัทลุง),(อ่าน 332)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( พัทลุง),(อ่าน 181)

ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก ( พัทลุง),(อ่าน 167)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 569)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 30 เครื่อง ( พัทลุง),(อ่าน 157)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 30 เครื่อง ( พัทลุง),(อ่าน 150)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600