ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/237 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 3 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 107)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มที่ 4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม) ( พัทลุง),(อ่าน 88)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 12 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 95)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มที่ 3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) ( พัทลุง),(อ่าน 80)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 13 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 78)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีวเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา) ( พัทลุง),(อ่าน 107)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีวเคมี เคมีพื้นฐานและชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 33 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 68)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี) ( พัทลุง),(อ่าน 62)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง จำนวน 12 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 57)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600