ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/219 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ยกเลิกประกาศงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวม เฟส 2 ( พัทลุง),(อ่าน 106)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง),(อ่าน 251)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฉากกั้นห้อง (พาร์ทิชั่น) จำนวน 2 ชุด ( สงขลา ),(อ่าน 133)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีขายทอดตลาด ( พัทลุง),(อ่าน 333)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซม) ลิฟท์โดยสาร ( พัทลุง),(อ่าน 115)

ประมูลราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ( พัทลุง),(อ่าน 90)

แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ตั้งครรภ์ ( สงขลา ),(อ่าน 734)

ประกาศคัดเลือกหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ( สงขลา ),(อ่าน 108)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ขอบเขตของงานจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สงขลา ),(อ่าน 56)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600