ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/226 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 812)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 197)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานปรับปรุงประตูพร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยควบคุมการเข้าออกอาคาร 7 ( สงขลา ),(อ่าน 124)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างงานต่อเติมห้องและย้ายระบบกล้องวงจรปิดอาคารสำนักงานอธิการบดี ( สงขลา ),(อ่าน 111)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ( สงขลา ),(อ่าน 80)

ประมูลราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 4,300 ปก ( สงขลา ),(อ่าน 94)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สงขลา ),(อ่าน 73)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ SMART FOR ALL ครั้งที่ 4 ( สงขลา ),(อ่าน 889)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงาน การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ( สงขลา ),(อ่าน 96)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600