ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/245 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางการจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวมและโรงอาหารช่วงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฟส 2 ( พัทลุง),(อ่าน 120)

การจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 (ไตรมาสแรก) ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 371)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งประกวดภาพถ่ายและบทกวีเฉลิมพระเกียรติ "รวมใจัภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 151)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับงานระบบเครือข่ายการเรียนการสอน ฯ ( พัทลุง),(อ่าน 181)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างงานปรับปรุงระบบท่อปฏิกูลห้องน้ำหอประชุม ( สงขลา ),(อ่าน 117)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาสัตวศาสตร์) ( พัทลุง),(อ่าน 435)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำนักวิทยาศาสตร์เกษตร Youth agricultural scientist 13th ( พัทลุง),(อ่าน 177)

ประกาศรับสมัครเสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 384)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600