ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/288 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประมูลราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีผลิตน้ำประปา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 174)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 830)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 872)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 116)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศเลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ( สงขลา ),(อ่าน 192)

ข่าวดีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ อธิการบดีอนุมัติการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๔ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1089)

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีต่ออาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" ( พัทลุง),(อ่าน 394)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อผู้ที่จะมาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และความคาดหวังต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2558-2562 ( พัทลุง),(อ่าน 534)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 383)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600