ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/203 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ( พัทลุง),(อ่าน 1572)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถด้านหน้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ( พัทลุง),(อ่าน 87)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถด้านหน้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ( พัทลุง),(อ่าน 86)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้จำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจำปี 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 382)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารสำนักหอสมุด (สงขลา) ( สงขลา ),(อ่าน 78)

ประมูลราคาจ้างโครงการซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารสำนักหอสมุด (สงขลา) ( สงขลา ),(อ่าน 97)

ประกาศผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารและพื้นที่ใต้อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 112)

ประกาศผลการคัดเลือกการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านค้า ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 99)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600