ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/251 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประกาศผลการจ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ( พัทลุง),(อ่าน 143)

นิสิตจะต้องเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 และหากนิสิตไม่ทำการประเมินจะไม่สามารถดูผลการศึกษาได้ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1354)

สภาคณาจารย์และพนักงาน เชิญชวนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยด้านการสรรหาและอื่น ๆ ( สงขลา ),(อ่าน 277)

ขอความร่วมมือจากทุกท่านห้ามเข้าและห้ามจอดรถทุกชนิด ในบริเวณโดยรอบอาคาร ๑ คณะศิลปกรรมศาสตร์เดิม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกท่าน และเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1275)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 6 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 104)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ( พัทลุง),(อ่าน 122)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงประกาศผลการจ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 145)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณอาคารส่งตะวัน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 132)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญร่วมประกวดดนตรีไทยในงานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 (เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ( สงขลา ),(อ่าน 383)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600