ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/258 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 165)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 320)

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และกิจกรรมกินดี อยู่ดี ตามวิถีสายน้ำ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สระน้ำริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 53)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ( สงขลา ),(อ่าน 391)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 1044)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน จำนวน 1 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 1010)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 อัตรา ( สงขลา ),(อ่าน 962)

ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ชุมชน และร่วมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน ( สงขลา ),(อ่าน 164)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ครั้งที่ 2 ( พัทลุง),(อ่าน 125)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600