ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/214 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ประมูลราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ( พัทลุง),(อ่าน 96)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ( พัทลุง),(อ่าน 111)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 106)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 96)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานในห้องเรียน จำนวน 3 รายการ ( พัทลุง),(อ่าน 86)

ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์พื้นฐานในห้องเรียน จำนวน 3 รายการ (คณะวิทยาศาสตร์) ( พัทลุง),(อ่าน 84)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์ประกาศ.... น้ำประปาไหลอ่อน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 104)

การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ( พัทลุง),(อ่าน 577)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา (ครั้งที่ 2) ( สงขลา ),(อ่าน 103)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600