ข่าวและกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย

    แสดงข่าวทั้งหมด
13/272 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
 
ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 126)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 131)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตออกแบบได้ : Image of the Future" ( สงขลา ),(อ่าน 510)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 320)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง),(อ่าน 579)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม มคอ.3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 207)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง),(อ่าน 301)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ( สงขลา ),(อ่าน 442)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( พัทลุง),(อ่าน 123)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7460-9600