มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา  l  วิทยาเขตพัทลุง  l 
  LINE@
l
TSU twitter   Twitter
l
TSU Mobile Apps  Mobile App
 ไทย    English

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่

เครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
ชุดปกติ
ชุดพิธีการ
หลักสูตร/คู่มือการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท

 

 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา พัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
 
นิสิตเก่า
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบศิษย์เก่า
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App