มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
หลักสูตร/คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/แผนการศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
     - ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
       พ.ศ.2559
     - ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญา
       พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2561
ระดับบัณฑิตศึกษา
     - ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
       พ.ศ.2559

 

 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบงานบริการการศึกษา (สำหรับนิสิต TSU-MDC)
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา พัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
นิสิตเก่า
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready