มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App

  นิสิต/การศึกษา  

นิสิตใหม่
การรับสมัครนิสิตใหม่
หลักสูตร/คู่มือการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท

 

 
นิสิตปัจจุบัน
ระบบงานบริการการศึกษา
ระบบงานบริการการศึกษา (สำหรับนิสิต TSU-MDC)
ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฝ่ายกิจการนิสิต สงขลา พัทลุง
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
สอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ
TSU Learning
 ระบบประเมินการเรียนการสอน
 ระบบควบคุมการพิมพ์
 
นิสิตเก่า
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำของนิสิต

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App