มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
1/13 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 122)

ประกาศจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ส่วนงานวิชาการลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยทักษิณ( พัทลุง ),(อ่าน 422)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15( สงขลา ),(อ่าน 379)

ประกาศการจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2561( พัทลุง ),(อ่าน 1283)

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์( พัทลุง ),(อ่าน 451)

ประกาศรับสมัครให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 537)

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภายใต้โครงการ Young Smart TSU( พัทลุง ),(อ่าน 2179)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 939)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ฉบับที่ 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 443)

การสรรหาหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 545)

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 343)

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 681)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ฉบับที่ 2( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 314)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมเทศกาลละครก่อนจบ 2560 เรื่อง อลวนคนทำละคร ตอนทาสรักวิมานดิน( สงขลา ),(อ่าน 553)

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 934)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครในโครงการศิลปะนิพนธ์ เทศกาลละครศิลปะนิพนธ์ ละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2560( สงขลา ),(อ่าน 215)

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 585)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559( พัทลุง ),(อ่าน 421)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่( พัทลุง ),(อ่าน 298)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร( พัทลุง ),(อ่าน 230)

ประกาศข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ( พัทลุง ),(อ่าน 338)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม( พัทลุง ),(อ่าน 435)

แจ้งการเปิดให้บริการห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 123)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด คร้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี( สงขลา ),(อ่าน 678)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์และมีปัญหาสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 309)

แนวปฏิบัติการให้บริการชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1277)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน( สงขลา ),(อ่าน 1131)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 406)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) ( สงขลา ),(อ่าน 361)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561( สงขลา ),(อ่าน 1034)

กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 3008)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด( สงขลา ),(อ่าน 497)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 304)

ประกาศ การเข้าจำหน่ายของที่ระลึกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมีนาคม 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 890)

งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 341)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7( สงขลา ),(อ่าน 769)

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดอบรมหลักสูตร Asean Biz Negotiation & Networking (Introduction)( สงขลา ),(อ่าน 570)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560( พัทลุง ),(อ่าน 14093)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560( พัทลุง ),(อ่าน 550)

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน( พัทลุง ),(อ่าน 3466)

ประกาศปิดศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 447)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 380)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560( สงขลา ),(อ่าน 412)

ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 9174)

ประกาศรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1137)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ( สงขลา ),(อ่าน 1145)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว( พัทลุง ),(อ่าน 789)

รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560( สงขลา ),(อ่าน 320)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App