มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
1/11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 48(4) ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 31)

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพื้นที่( พัทลุง ),(อ่าน 172)

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมตักบาตรยามเช้ากับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 11)

ประกาศเปลี่ยนชื่อคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 420)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio( สงขลา ),(อ่าน 3428)

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย : วิกฤตโรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สิทธิ)( สงขลา ),(อ่าน 73)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560( สงขลา ),(อ่าน 155)

ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)( สงขลา ),(อ่าน 577)

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 158)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 373)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1( สงขลา ),(อ่าน 174)

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ 49 ปี( พัทลุง ),(อ่าน 111)

ประกาศให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 210)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 609)

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย( สงขลา ),(อ่าน 158)

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต Season 4( สงขลา ),(อ่าน 175)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 577)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 478)

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 280)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ( สงขลา ),(อ่าน 85)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ฉบับที่ 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 4 ปี( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 346)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครั้งที่ 2)( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 367)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1130)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560( สงขลา ),(อ่าน 1022)

ประกาศข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)( สงขลา ),(อ่าน 1453)

ประกาศให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 แจ้งย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านเลขที่หอพัก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 1358)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานมหากุศลเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560( สงขลา ),(อ่าน 740)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด( สงขลา ),(อ่าน 116)

ประกาศวันหยุดชดเชย ในเดือนกรกฎาคม 2560( สงขลา ),(อ่าน 576)

Invite to attend the 21st AFBE Conference "Creativity and Innovation for Smart Societies and Sustainable Development"( สงขลา ),(อ่าน 369)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 4 (ค่ายยุววัฒนธรรมทักษิณ) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560( สงขลา ),(อ่าน 451)

ประกาศการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560( พัทลุง ),(อ่าน 3336)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560( สงขลา ),(อ่าน 181)

ประกาศการบริหารโฆษณาประชาสัมพันธ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนป้ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 129)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 127)

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. ๒๕๖๐( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1949)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 5( สงขลา ),(อ่าน 300)

ประกาศการสอนชดเชยวันหยุดของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (วันที่ 30 มกราคม 2560)( สงขลา ),(อ่าน 222)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอเชิญร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 273)

แจ้งผลดำเนินการแก้ไข การเข้าใช้ระบบประเมินการเรียนการสอน ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 7765)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัย( พัทลุง ),(อ่าน 517)

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560( สงขลา ),(อ่าน 338)

ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560( สงขลา ),(อ่าน 353)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Three Minutes Thesis)( สงขลา ),(อ่าน 503)

ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 2415)

ประกาศกำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย( สงขลา ),(อ่าน 387)

ประกาศกำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน( สงขลา ),(อ่าน 315)

ประกาศกำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน( สงขลา ),(อ่าน 339)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข : การสร้างสุขภาวะในองค์กร "แอโรบิคเพื่อสุขภาพ" ทุกวันพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น.( สงขลา ),(อ่าน 474)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App