มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
1/12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม( พัทลุง ),(อ่าน 9)

แจ้งการเปิดให้บริการห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 7)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด คร้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี( สงขลา ),(อ่าน 36)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน( สงขลา ),(อ่าน 217)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 136)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) ( สงขลา ),(อ่าน 194)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561( สงขลา ),(อ่าน 318)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด( สงขลา ),(อ่าน 294)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 175)

ประกาศ การเข้าจำหน่ายของที่ระลึกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมีนาคม 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 740)

งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 211)

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการศึกษาฯ-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกมส์) ครั้งที่ 7( สงขลา ),(อ่าน 645)

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดอบรมหลักสูตร Asean Biz Negotiation & Networking (Introduction)( สงขลา ),(อ่าน 455)

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560( พัทลุง ),(อ่าน 12989)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2560( พัทลุง ),(อ่าน 442)

มหาวิทยาลัยทักษิณขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน( พัทลุง ),(อ่าน 1604)

ประกาศปิดศูนย์อาหาร 1 และศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 321)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 257)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560( สงขลา ),(อ่าน 321)

ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 8987)

ประกาศรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 833)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ( สงขลา ),(อ่าน 723)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว( พัทลุง ),(อ่าน 528)

รายละเอียดและรายชื่อผู้สอบโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560( สงขลา ),(อ่าน 226)

แจ้งการปิด-เปิด การให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 162)

ประกาศการผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. 2560( สงขลา ),(อ่าน 767)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2560( สงขลา ),(อ่าน 428)

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2561( สงขลา ),(อ่าน 320)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม TOEIC (Test of English for International Communication)( สงขลา ),(อ่าน 620)

ประกาศขยายเวลาสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับโดย Portfolio จำนวน 2 โครงการ( สงขลา ),(อ่าน 676)

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ภายใต้หลักการของโครงการ "จะคิด ทำสอน อย่างไร"( สงขลา ),(อ่าน 235)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 653)

การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 48(4) ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 353)

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพื้นที่( พัทลุง ),(อ่าน 558)

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมตักบาตรยามเช้ากับฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 95)

ประกาศเปลี่ยนชื่อคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ( สงขลา ),(อ่าน 715)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio( สงขลา ),(อ่าน 4443)

คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนากฎหมายอาญาระหว่างประเทศร่วมสมัย : วิกฤตโรฮิงญา (เสียงของผู้ไร้สิทธิ)( สงขลา ),(อ่าน 168)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560( สงขลา ),(อ่าน 514)

ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)( สงขลา ),(อ่าน 856)

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 289)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 490)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกและวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1( สงขลา ),(อ่าน 276)

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ครบรอบ 49 ปี( พัทลุง ),(อ่าน 188)

ประกาศให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 380)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 711)

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ หัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย( สงขลา ),(อ่าน 249)

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต Season 4( สงขลา ),(อ่าน 270)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App