มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

10/58 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 591)

คณะนิติศาสตร์ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 16 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 282)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญชมละครในโครงการศิลปะนิพนธ์ เทศกาลละครศิลปะนิพนธ์ ละครก่อนจบ ปีการศึกษา 2560( สงขลา ),(อ่าน 246)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 248)

พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 745)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 532)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( สงขลา ),(อ่าน 170)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิศวกรไฟฟ้า) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 235)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559( พัทลุง ),(อ่าน 460)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการขยายพื้นที่การบริการระบบเครือข่าย (อาคารกิจการนิสิตและหอพักบุคลากร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( สงขลา ),(อ่าน 146)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 239)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 การฝึกอบรมหลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่( พัทลุง ),(อ่าน 338)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเพื่อจัดทำสูจิบัตรและหนังสือที่ระลึกงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 235)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างต่อเติมห้องเอนกประสงค์ อาคารหอพักอินทนิล 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 274)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร( พัทลุง ),(อ่าน 259)

ประกาศข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ( พัทลุง ),(อ่าน 372)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม( พัทลุง ),(อ่าน 491)

แจ้งการเปิดให้บริการห้องประชุมสัตตบงกช อาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 148)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 279)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กพิเศษโดยใช้ดนตรีบำบัด คร้งที่ 2 หัวข้อ เทคนิควิธีการสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษและการแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนดนตรี( สงขลา ),(อ่าน 795)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( พัทลุง ),(อ่าน 305)

ประกวดราคาจ้างขยายพื้นที่การบริการระบบเครือข่าย (อาคารกิจการนิสิตและหอพักบุคลากร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( สงขลา ),(อ่าน 173)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกรณีตั้งครรภ์และมีปัญหาสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 344)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 341)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า โครงการศึกษาระบบและองค์ประกอบของเครื่องโทคาแมค HT-6M ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 287)

แนวปฏิบัติการให้บริการชุดครุยบัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1340)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน( สงขลา ),(อ่าน 1175)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 465)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมความเป็นไทยสู่สากล กิจกรรม : นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ (ไทย-อเมริกัน) ( สงขลา ),(อ่าน 406)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการ : การศึกษากับชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมภาคใต้ ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2561( สงขลา ),(อ่าน 1130)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มรับเสด็จฯ และจัดทำบริเวณบัณฑิตถ่ายรูป( สงขลา ),(อ่าน 271)

กำหนดวันรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 3065)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบบเสียงภายในห้องประชุม MF2200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)( พัทลุง ),(อ่าน 265)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องปรับอากาศ ประจำห้องประชุม MF1200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)( พัทลุง ),(อ่าน 233)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายพื้นที่การบริการระบบเครือข่าย (อาคารกิจการนิสิตและหอพักบุคลากร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidiing)( สงขลา ),(อ่าน 182)

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน (วิศวกรไฟฟ้า) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 391)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 746)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา)( พัทลุง ),(อ่าน 290)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเคมี)( พัทลุง ),(อ่าน 377)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 557)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 507)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างผู้ออกแบบเครื่องจักรกลโครงการศึกษาระบบและองค์ประกอบของเครื่องโทคาแมค HT-6M ของคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 241)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บอุปกรณ์ยานพาหนะ( สงขลา ),(อ่าน 207)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด( สงขลา ),(อ่าน 548)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 328)

ประกาศกำหนดวันจัดส่งตัวอย่างพัสดุ (ชุดเก้าอี้ห้องประชุมสัมมนา) ( สงขลา ),(อ่าน 215)

ประกาศ การเข้าจำหน่ายของที่ระลึกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมีนาคม 2561( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 921)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ขยายพื้นที่การบริการระบบเครือข่าย อาคารกิจการนิสิตและหอพักบุคลากร)( สงขลา ),(อ่าน 275)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App