มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

17/49 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ( พัทลุง ),(อ่าน 387)

ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 352)

กำหนดค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 422)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 445)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 356)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 373)

ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ให้เท่ากับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 423)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 "ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว"( สงขลา ),(อ่าน 373)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซม) ดาดฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์ 1 และ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 247)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 699)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 877)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๘ [กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ]( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 761)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 282)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 231)

กำหนดการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 606)

กำหนดการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 384)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล( พัทลุง ),(อ่าน 460)

ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 389)

ประกาศผลการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 488)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13( สงขลา ),(อ่าน 511)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจัดจำหน่ายดอกไม้และของขวัญ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 596)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ตั้งครรภ์หรือมีปัญหาสุขภาพ( สงขลา ),(อ่าน 638)

ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน( สงขลา ),(อ่าน 350)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง( สงขลา ),(อ่าน 467)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 568)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1046)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่เสร็จ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 378)

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งยืนของบัณฑิตบนเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 719)

กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 910)

ประกาศข้อปฏิบัติของบัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 940)

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 566)

ประกาศงดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 436)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ขอเชิญร่วมมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559( สงขลา ),(อ่าน 259)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อไฟฉุกเฉินอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 143)

ประกาศยกเลิกโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)( สงขลา ),(อ่าน 234)

ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)( สงขลา ),(อ่าน 232)

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา( สงขลา ),(อ่าน 274)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 698)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ( พัทลุง ),(อ่าน 558)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาศิลปะการแสดง)( สงขลา ),(อ่าน 325)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์)( พัทลุง ),(อ่าน 369)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา( พัทลุง ),(อ่าน 386)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 374)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 246)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 433)

สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็น ฝ่ายวิชาการ (Division of Academic Affairs)( สงขลา ),(อ่าน 369)

สภามหาวิทยาลัยทักษิณอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา (Division of Educational Quality Assurance)( สงขลา ),(อ่าน 370)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 385)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างปรับปรุงพื้นทางขึ้นอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 242)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App