มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

21/56 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนิสิตที่มีคุณงามความดียกย่องเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณและสังคม รางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน"( สงขลา ),(อ่าน 478)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่คนรุ่นใหม่( สงขลา ),(อ่าน 383)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์โฆษณา "PHYATHAI 3 FAMILY ครอบครัวของเรา"( สงขลา ),(อ่าน 225)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ป้ายประชาสัมพันธ์ - ป้ายไฟฟ้า LED)( สงขลา ),(อ่าน 287)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าควบคุมควบคุมลิฟต์อาคารคณะศึกษาศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 207)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 507)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงห้องบรรยายสรุป อาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 211)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชมการแสดงดนตรี "ทักษิณฟิลฮาร์มอนิค" ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่( สงขลา ),(อ่าน 343)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1083)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 585)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "Thaksin Philharmonic" Workshop and concert: อบรมเชิงปฏิบัติการวงซิมโฟนีออร์เคสตราและแสดงดนตรี( สงขลา ),(อ่าน 359)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1066)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 485)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( พัทลุง ),(อ่าน 250)

แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม - ธันวาคม 2559)( สงขลา ),(อ่าน 807)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 240)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปั่น เที่ยว กิน ล่อง นอนพัก ณ ป่าพะยอม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กันยายน 2559( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 463)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาสังคมศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 427)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 507)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 274)

ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือ) ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 218)

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย จำนวน 31 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( สงขลา ),(อ่าน 306)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยายสรุป อาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 301)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 257)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560( พัทลุง ),(อ่าน 830)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 306)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559( สงขลา ),(อ่าน 1634)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560( พัทลุง ),(อ่าน 245)

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 245)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 273)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ จำนวน 1 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 214)

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 218)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2560( พัทลุง ),(อ่าน 197)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 199)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเปิดซองและพิจารณาราคา การจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560( สงขลา ),(อ่าน 214)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 223)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 34 เครื่อง ( พัทลุง ),(อ่าน 228)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 34 เครื่อง( พัทลุง ),(อ่าน 248)

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 469)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2560( พัทลุง ),(อ่าน 233)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 182)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 242)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 620)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 522)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"( สงขลา ),(อ่าน 713)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 387)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ( สงขลา ),(อ่าน 645)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 265)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 222)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App