มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

25/46 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (ครั้งที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 628)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 3)( พัทลุง ),(อ่าน 368)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ฮัคกี ไอเคิลมานน์ Hucky Eichelmann "ASEAN & BEYOND" และอบรมเชิงปฏิบัติการกีต้าร์คลาสสิก( สงขลา ),(อ่าน 1036)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 327)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 359)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษวัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด( สงขลา ),(อ่าน 505)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 607)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 1129)

ประกาศยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 356)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 744)

ประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 970)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 2673)

ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 345)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ( สงขลา ),(อ่าน 323)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง( สงขลา ),(อ่าน 382)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 321)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 358)

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 292)

แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558)( สงขลา ),(อ่าน 1105)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 2( สงขลา ),(อ่าน 536)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณอาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 471)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 309)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 355)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 573)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 328)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 315)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 318)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 328)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 353)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 786)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : การเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกทัศน์...แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (COE : Extend your perspective to Center of Excellence)( พัทลุง ),(อ่าน 1054)

สรุปผลการประกวดดนตรีไทย งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 540)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1714)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 303)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 7 ชุด( พัทลุง ),(อ่าน 311)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 7 ชุด( พัทลุง ),(อ่าน 307)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 274)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 1205)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 245)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 268)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 274)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 268)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 228)

ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 673)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 18.00 น.( สงขลา ),(อ่าน 574)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 752)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 252)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 294)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล "ชูเกียรติ อุทกะพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 แด่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ( สงขลา ),(อ่าน 1071)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App