มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

26/48 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 276)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 412)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (Campus Agreement) ( สงขลา ),(อ่าน 451)

ประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Windows License (Campus Agreement) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์( สงขลา ),(อ่าน 598)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสีภายนอกอาคารเรียนรวมและอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 329)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสีภายนอกอาคารเรียนรวมและอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 425)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 6 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 879)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 813)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 771)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีเพื่อพัฒนานิสิต Jazz Workshop & Recital Reinterpreting Original Compositions & Jazz Standard( สงขลา ),(อ่าน 378)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ฉบับที่ 3 ว่าด้วยเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ( พัทลุง ),(อ่าน 1181)

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการจัดตั้งฝ่ายนิติการ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( สงขลา ),(อ่าน 709)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 764)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวัน เวลาตามกรอบระยะเวลาในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 744)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558( สงขลา ),(อ่าน 1904)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 3069)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 412)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 354)

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 370)

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 285)

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 828)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 1087)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 460)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 3( พัทลุง ),(อ่าน 383)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีผลิตน้ำประปา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 421)

ประมูลราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีผลิตน้ำประปา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 397)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1118)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1139)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 340)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศเลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ( สงขลา ),(อ่าน 602)

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีต่ออาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน"( พัทลุง ),(อ่าน 694)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อผู้ที่จะมาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และความคาดหวังต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2558-2562( พัทลุง ),(อ่าน 833)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 685)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 916)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1087)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 836)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ พ.ศ. 2558( พัทลุง ),(อ่าน 1162)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 413)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 387)

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประจำหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์))( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1237)

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการออกปากน้องดำนาตามประสาคนใต้( สงขลา ),(อ่าน 1053)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนนิสิตเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557( พัทลุง ),(อ่าน 781)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 6 (Research to Market)( พัทลุง ),(อ่าน 1251)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านและการเขียน Reading and Writing Ability) เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 1002)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 989)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 : คุณ (ฆ่า) ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย( สงขลา ),(อ่าน 1598)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 641)

ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 673)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 880)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App