มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

26/46 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 382)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 416)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 322)

ประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 282)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 264)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา( พัทลุง ),(อ่าน 555)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"( สงขลา ),(อ่าน 1382)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1239)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3 (TSU Drama Festival #3) ( สงขลา ),(อ่าน 859)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Synnex Mascot Contest 2015 ( สงขลา ),(อ่าน 492)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายต้นไม้ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 ต้น( สงขลา ),(อ่าน 586)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 819)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน( สงขลา ),(อ่าน 507)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงทางเดินในสวนสมุนไพร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 375)

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 272)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างศูนย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 869)

ยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 284)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 357)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : ภาคใต้( สงขลา ),(อ่าน 1456)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 563)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย)( สงขลา ),(อ่าน 452)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "อนาคต..ออกแบบได้ : Image of the Future"( สงขลา ),(อ่าน 1541)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 300)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง ),(อ่าน 477)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วม "ษัษฏิพรรษรัตนกวินทรสิรินธร" โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี( สงขลา ),(อ่าน 1658)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโทหรือปริญญา/เอก สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 896)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโทหรือปริญญา/เอก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 416)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างทำบ้านเรือนไทยสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 378)

ประมูลราคาจ้างทำบ้านเรือนไทยประกอบสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 326)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกภายในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11( พัทลุง ),(อ่าน 402)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 473)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยวิธีคัดเลือก( สงขลา ),(อ่าน 354)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 308)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 389)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำอาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 287)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 298)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( พัทลุง ),(อ่าน 468)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 436)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 439)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยวิธีคัดเลือก( สงขลา ),(อ่าน 424)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย)( สงขลา ),(อ่าน 491)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 498)

ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประเภทผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่( สงขลา ),(อ่าน 10059)

ให้นิสิตประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1256)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 387)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 401)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี ๒๕๕๘( สงขลา ),(อ่าน 2635)

กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่ มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2558 ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 35243)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 1922)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App