มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

27/48 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( พัทลุง ),(อ่าน 404)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 439)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์( สงขลา ),(อ่าน 434)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกาศรับสมัครลูกจ้างศูนย์ประจำศูนย์การแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 657)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 654)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "ปาริชาต กตัญญุตา-คารวะ"( สงขลา ),(อ่าน 2668)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559( พัทลุง ),(อ่าน 1803)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1029)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 679)

ประมูลราคาจ้างซ่อมแซมสะพานเชื่อมไปยังอาศรมภายในกลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 406)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างซ่อมแซมสะพานเชื่อมไปยังอาศรม ภายในกลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 433)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตร : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ( พัทลุง ),(อ่าน 753)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (ครั้งที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 637)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 3)( พัทลุง ),(อ่าน 379)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ฮัคกี ไอเคิลมานน์ Hucky Eichelmann "ASEAN & BEYOND" และอบรมเชิงปฏิบัติการกีต้าร์คลาสสิก( สงขลา ),(อ่าน 1044)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 335)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 369)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษวัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด( สงขลา ),(อ่าน 510)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 614)

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง( สงขลา ),(อ่าน 1143)

ประกาศยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 364)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 756)

ประกาศรับสมัคร หรือเสนอชื่อบุุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 983)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 2692)

ประกาศยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 356)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ( สงขลา ),(อ่าน 340)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง( สงขลา ),(อ่าน 393)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 334)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 373)

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 296)

แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาเขตสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม - ธันวาคม 2558)( สงขลา ),(อ่าน 1108)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 2( สงขลา ),(อ่าน 547)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณอาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 481)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 316)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 365)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 582)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 344)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 326)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 328)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 336)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 358)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 25 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 803)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัย/ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 : การเสวนาทางวิชาการ "เปิดโลกทัศน์...แนวทางการพัฒนา สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (COE : Extend your perspective to Center of Excellence)( พัทลุง ),(อ่าน 1065)

สรุปผลการประกวดดนตรีไทย งานส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26 ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 553)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1718)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 305)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 7 ชุด( พัทลุง ),(อ่าน 321)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 7 ชุด( พัทลุง ),(อ่าน 318)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App