มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

28/48 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 278)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 1211)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 257)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 279)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 285)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 278)

ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 242)

ฝายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 683)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 - 18.00 น.( สงขลา ),(อ่าน 584)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 762)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 263)

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 309)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล "ชูเกียรติ อุทกะพันธ์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 แด่ศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ( สงขลา ),(อ่าน 1083)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 330)

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องใน "วันมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์" ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 751)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 385)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 432)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 336)

ประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 295)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 2)( พัทลุง ),(อ่าน 267)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา( พัทลุง ),(อ่าน 567)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น"( สงขลา ),(อ่าน 1392)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1250)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการมหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 3 (TSU Drama Festival #3) ( สงขลา ),(อ่าน 872)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตเสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Synnex Mascot Contest 2015 ( สงขลา ),(อ่าน 499)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศจำหน่ายต้นไม้ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 11 ต้น( สงขลา ),(อ่าน 600)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 825)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน( สงขลา ),(อ่าน 516)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงทางเดินในสวนสมุนไพร คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 384)

ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 281)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างศูนย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 885)

ยกเลิกประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 296)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 373)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการวิถีวัฒนธรรมอาเซียน : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะจากศิลปินอาเซียนสู่เยาวชน (ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน) : ภาคใต้( สงขลา ),(อ่าน 1465)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 578)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย)( สงขลา ),(อ่าน 463)

ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "อนาคต..ออกแบบได้ : Image of the Future"( สงขลา ),(อ่าน 1554)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ( สงขลา ),(อ่าน 313)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ( พัทลุง ),(อ่าน 491)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วม "ษัษฏิพรรษรัตนกวินทรสิรินธร" โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี( สงขลา ),(อ่าน 1675)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโทหรือปริญญา/เอก สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 906)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วุฒิปริญญาโทหรือปริญญา/เอก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 431)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างทำบ้านเรือนไทยสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 394)

ประมูลราคาจ้างทำบ้านเรือนไทยประกอบสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 340)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกภายในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11( พัทลุง ),(อ่าน 411)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 485)

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยวิธีคัดเลือก( สงขลา ),(อ่าน 355)

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 312)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 395)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App