มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

28/46 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 354)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 526)

ประมูลราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 373)

ประมูลราคาจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558( สงขลา ),(อ่าน 747)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 4( สงขลา ),(อ่าน 365)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 681)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 538)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน( สงขลา ),(อ่าน 750)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติกิจกรรม (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 489)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 2188)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู( สงขลา ),(อ่าน 431)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)( พัทลุง ),(อ่าน 388)

อธิการบดีแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 1201)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร( สงขลา ),(อ่าน 722)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน( สงขลา ),(อ่าน 660)

ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 436)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 431)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 868)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง( สงขลา ),(อ่าน 455)

ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ( สงขลา ),(อ่าน 710)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 635)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 968)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา( สงขลา ),(อ่าน 1126)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม จำนวน 648 ตัว วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 481)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 351)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนรวม MF2200 วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 400)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนรวม MF2200 วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 570)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 973)

ประกาศเชิญชวนจองพื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2558( พัทลุง ),(อ่าน 2763)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง( พัทลุง ),(อ่าน 422)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 438)

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1137)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปาริชาต และวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ( พัทลุง ),(อ่าน 2142)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 538)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง (เพิ่มเติม) ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 448)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( สงขลา ),(อ่าน 486)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( สงขลา ),(อ่าน 383)

การเปิดระบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2557 ( สงขลา ),(อ่าน 976)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม "อาชีพครูหรือครูมืออาชีพ"( สงขลา ),(อ่าน 655)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558( สงขลา ),(อ่าน 717)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งเหล็กดัดห้องชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒( สงขลา ),(อ่าน 354)

ประมูลราคาจ้างติดตั้งเหล็กดัดบริเวณด้านหลังห้องชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๒( สงขลา ),(อ่าน 327)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 1171)

การจองหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 5753)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12( สงขลา ),(อ่าน 1450)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงผลงานสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ประจำปี 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 363)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 671)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาสัตวศาสตร์)( พัทลุง ),(อ่าน 546)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App