มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

28/50 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 1097)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ชั้น 3 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 476)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ครั้งที่ 3( พัทลุง ),(อ่าน 392)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีผลิตน้ำประปา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 427)

ประมูลราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บสารเคมีผลิตน้ำประปา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 408)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1132)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1150)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดกลุ่มอาคารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 354)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศเลื่อนวันขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ( สงขลา ),(อ่าน 614)

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีต่ออาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน"( พัทลุง ),(อ่าน 712)

ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังต่อผู้ที่จะมาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และความคาดหวังต่อการพัฒนาคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2558-2562( พัทลุง ),(อ่าน 843)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์)( สงขลา ),(อ่าน 696)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 928)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1098)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 851)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ พ.ศ. 2558( พัทลุง ),(อ่าน 1179)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 423)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 388)

ผลการคัดเลือกเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ประจำหลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์))( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1252)

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการออกปากน้องดำนาตามประสาคนใต้( สงขลา ),(อ่าน 1068)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนนิสิตเสนอประวัติและผลงานเพื่อพิจารณารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557( พัทลุง ),(อ่าน 794)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 6 (Research to Market)( พัทลุง ),(อ่าน 1264)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการอ่านและการเขียน Reading and Writing Ability) เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 1016)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 5 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 1002)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมโครงการสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 : คุณ (ฆ่า) ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย( สงขลา ),(อ่าน 1610)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 654)

ประกาศรับสมัครพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 691)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 888)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 746)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 463)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงระบบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาล ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 459)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558( พัทลุง ),(อ่าน 418)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 452)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์( สงขลา ),(อ่าน 446)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกาศรับสมัครลูกจ้างศูนย์ประจำศูนย์การแพทย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 660)

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 663)

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 "ปาริชาต กตัญญุตา-คารวะ"( สงขลา ),(อ่าน 2683)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559( พัทลุง ),(อ่าน 1814)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1044)

ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ บริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 696)

ประมูลราคาจ้างซ่อมแซมสะพานเชื่อมไปยังอาศรมภายในกลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 422)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างซ่อมแซมสะพานเชื่อมไปยังอาศรม ภายในกลุ่มอาคารปฏิบัติการและวิจัยภูมิปัญญาทักษิณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 443)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลักสูตร : เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ( พัทลุง ),(อ่าน 757)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (ครั้งที่ 3) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 650)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ครั้งที่ 3)( พัทลุง ),(อ่าน 389)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ฮัคกี ไอเคิลมานน์ Hucky Eichelmann "ASEAN & BEYOND" และอบรมเชิงปฏิบัติการกีต้าร์คลาสสิก( สงขลา ),(อ่าน 1056)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559( พัทลุง ),(อ่าน 347)

ประมูลราคาจ้างทำความสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 380)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ และเศษวัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด( สงขลา ),(อ่าน 512)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App