มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

29/53 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์)( พัทลุง ),(อ่าน 645)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมเทศกาลประกวดสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 520)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 961)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ข้างอาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 454)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ประชุมวิชาการและตอบปัญหาวัฒนธรมภาคใต้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558( สงขลา ),(อ่าน 1273)

คณะนิติศาสตร์ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง( สงขลา ),(อ่าน 482)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ไม่ทุจริตในการสอบ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558( สงขลา ),(อ่าน 961)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1355)

เชิญชวนคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยทักษิณแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำและนักบริหารเพื่ออนาคตของมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Executives and Leaders Development Program for the Future) รุ่นที่ 1 ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2558( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 733)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมตั้งแต่โรงจอดรถหน้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลางถึงบริเวณหลังคาคลุมเข้าคณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 459)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ระหว่างปี 2558-2559( พัทลุง ),(อ่าน 890)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 422)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 348)

ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 ในระบบ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 4059)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ( สงขลา ),(อ่าน 854)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 557)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 488)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 706)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณอาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 699)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่รวมจอคอมพิวเตอร์) จำนวน 10 เครื่อง ( พัทลุง ),(อ่าน 556)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างอาคารบริหารฯ - อาคารหอประชุมฯ ถึงถนนวงเเหวนรอบนอก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 455)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 386)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 503)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 395)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 460)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 590)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 450)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโรงผลิตน้ำประปาพร้อมโรงเรือน( พัทลุง ),(อ่าน 370)

ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองโรงผลิตน้ำประปาพร้อมโรงเรือน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 422)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบเสาธง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 431)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 411)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าถนนทางเข้าอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 305)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 491)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 482)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง( พัทลุง ),(อ่าน 316)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ลอยกระทง ชุมชนสวนตูล ประจำปี 2558( สงขลา ),(อ่าน 1070)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับมหาวิทยาลัย)( สงขลา ),(อ่าน 552)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 900)

ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (นิสิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนฯ ปีการศึกษา 2558) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 1486)

ประกาศ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) เพื่อสำเร็จการศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 1354)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสีภายนอกอาคารเรียนรวมและอาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 362)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 330)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 427)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 343)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นชั้นล่าง อาคารที่พักบุคลากร 1-3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( พัทลุง ),(อ่าน 306)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์)( สงขลา ),(อ่าน 401)

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ร่วมงาน SMART FOR ALL ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ Media for Life เทคโนโลยีถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรม ( สงขลา ),(อ่าน 1457)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 625)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงรั้วสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 382)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App