มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

29/46 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน ๑ อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 931)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 30 เครื่อง( พัทลุง ),(อ่าน 387)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 30 เครื่อง( พัทลุง ),(อ่าน 334)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง( พัทลุง ),(อ่าน 356)

ประมูลราคาจ้างซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง ( พัทลุง ),(อ่าน 239)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1312)

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558 และอาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนเป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1113)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 572)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 541)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1143)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 929)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ สังกัดโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 939)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 841)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและกีฬา ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 555)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 927)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา( สงขลา ),(อ่าน 303)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิธภัณฑ์หนังตะลุง-โนรา จังหวัดสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 268)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา( สงขลา ),(อ่าน 281)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 249)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง-โนรา จังหวัดสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 255)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 694)

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 (26-27 พฤษภาคม 2558)( สงขลา ),(อ่าน 1041)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไ้ดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดพิมพ์หนังสือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2567)( สงขลา ),(อ่าน 299)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการดาวกระจาย รุ่นพี่ศิษย์เก่าไปประชาสัมพันธ์น้องโรงเรียน( สงขลา ),(อ่าน 675)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เชิญชวนบุคลากรหรือนิสิตประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์คณะ( สงขลา ),(อ่าน 608)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 427)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาสัตวศาสตร์)( พัทลุง ),(อ่าน 345)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานทะเบียน( สงขลา ),(อ่าน 340)

ประมูลราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบทะเบียน (ครั้งที่ 2)( สงขลา ),(อ่าน 424)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์)( พัทลุง ),(อ่าน 591)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์)( สงขลา ),(อ่าน 438)

แจ้งข่าวดีแก่นิสิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 สำนักหอสมุดเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อให้นิสิตได้มีพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือเตรียมสอบปลายภาค ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (เฉพาะวิทยาเขตสงขลา)( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 308)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 523)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1069)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา( พัทลุง ),(อ่าน 441)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 330)

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2558( สงขลา ),(อ่าน 725)

ประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 326)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู( สงขลา ),(อ่าน 368)

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย หลักสูตร "เทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์" ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1491)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน "วิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการกีฬา สู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน"( พัทลุง ),(อ่าน 718)

เปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ครั้งที่ 2 ตามเอกสารประมูลราคาซื้อ เลขที่ มทษ.(พท.)24/2558( พัทลุง ),(อ่าน 408)

นิสิตจะต้องเข้าไปประเมินการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 และหากนิสิตไม่ทำการประเมินจะไม่สามารถดูผลการศึกษาได้( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1901)

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557( สงขลา ),(อ่าน 874)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจรัญ จารุวัฒนา อาคารนวมภูมินทร์( สงขลา ),(อ่าน 392)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 340)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 533)

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และกิจกรรมกินดี อยู่ดี ตามวิถีสายน้ำ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สระน้ำริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 223)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ( สงขลา ),(อ่าน 565)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App