มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

29/48 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 310)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( พัทลุง ),(อ่าน 481)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ)( สงขลา ),(อ่าน 452)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 453)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยวิธีคัดเลือก( สงขลา ),(อ่าน 437)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย)( สงขลา ),(อ่าน 508)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 510)

ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประเภทผู้ขอกู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่( สงขลา ),(อ่าน 10069)

ให้นิสิตประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 1260)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 404)

ประกาศรับสมัครจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 416)

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคล/องค์กร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ประจำปี ๒๕๕๘( สงขลา ),(อ่าน 2644)

กำหนดวันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ถ่ายรูปนิสิต บันทึกลายนิ้วมือ ปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคคลที่ มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ปีการศึกษา 2558 ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 35257)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 4 รายการ( พัทลุง ),(อ่าน 1936)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "อนาคต...ออกแบบได้" : IMAGE OF THE FUTURE ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 2274)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1351)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 1332)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อโต๊ะเรียนเฉพาะทางสำหรับหลักสูตรศิลปะการออกแบบ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ตัว( สงขลา ),(อ่าน 368)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรแบบวงเวียนบริเวณแยกป้อมตำรวจ (ด้านฝั่งถนนวิถีประชาใต้) ภายในวิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 678)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 369)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 349)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 334)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ "อนาคตออกแบบได้ : Image of the Future"( สงขลา ),(อ่าน 1244)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 1264)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา( พัทลุง ),(อ่าน 890)

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม มคอ.3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 444)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหารหลังใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 980)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา( สงขลา ),(อ่าน 750)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม วิทยาเขตพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 314)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่าเต็นท์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต็นท์ สำหรับให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 513)

ประมูลราคาเช่าเต็นท์และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต็นท์ งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 510)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 1314)

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ การเสวนาในหัวข้อ ทางรอดธุรกิจในเศรษฐกิจปัจจุบัน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 948)

ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) ( สงขลา ),(อ่าน 858)

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)( สงขลา ),(อ่าน 520)

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง - โนรา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)( สงขลา ),(อ่าน 391)

ประกาศแก้ไขข้อมูลในประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้อง 13218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 319)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและ/หรือเครื่องดื่ม ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 557)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558( สงขลา ),(อ่าน 955)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างเหมาบริการ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ)( สงขลา ),(อ่าน 317)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตทักษิณฟิลฮาร์มอนิคออเคสตรา Thaksin Philharmonic Orchestra "Classical Night" ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 1268)

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 698)

ประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ 2558( สงขลา ),(อ่าน 315)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานมหากุศลเทศน์มหาชาติ ณ วัดปลักปอม อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558( สงขลา ),(อ่าน 935)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนรวม MF2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 353)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 352)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 418)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 739)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องแบบนิสิต โครงการเงินทุนหมุนเวียน ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 442)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App