มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

30/46 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการป้องกันการทุจริตการสอบภาคเรียนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557( สงขลา ),(อ่าน 875)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมจรัญ จารุวัฒนา อาคารนวมภูมินทร์( สงขลา ),(อ่าน 392)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( สงขลา ),(อ่าน 340)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 533)

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และกิจกรรมกินดี อยู่ดี ตามวิถีสายน้ำ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สระน้ำริมบึง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 223)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) ( สงขลา ),(อ่าน 566)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1271)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1265)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1190)

ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมชมกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ชุมชน และร่วมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชน( สงขลา ),(อ่าน 352)

ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยาประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 327)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ตามความต้องการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)( พัทลุง ),(อ่าน 517)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา)( พัทลุง ),(อ่าน 374)

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา (ทั้งหมด) และพื้นที่อำเภอสิงหนคร (ทั้งหมด) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 354)

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์อาหาร สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 634)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตลาดนัดแรงงาน ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 711)

ประชาสัมพันธ์การดับไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 598)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์)( พัทลุง ),(อ่าน 543)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)( พัทลุง ),(อ่าน 291)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 945)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1045)

กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (4 พฤษภาคม 2558)( สงขลา ),(อ่าน 967)

ประกาศพิจารณาคัดเลือกว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์( สงขลา ),(อ่าน 331)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการอาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์( สงขลา ),(อ่าน 314)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดเทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา( พัทลุง ),(อ่าน 601)

ประกาศแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ( สงขลา ),(อ่าน 273)

ขออภัยขณะนี้ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 377)

การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ ตามข้อ 48(5) และผู้แทนข้าราชการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง( สงขลา ),(อ่าน 294)

ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส วิทยาเขตสงขลา( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 348)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างผลิตเครื่องแบบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 297)

ประมูลราคาจ้างผลิตเครื่องแบบนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 288)

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดนำขอพรผู้สูงอายุ" ณ หมู่บ้านลานโยพัฒนา ( พัทลุง ),(อ่าน 259)

ขอเชิญนิสิตลงสมัครเลือกตั้งกลุ่มองค์กรนิสิต (องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ และคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมนิสิตภาคสมทบ)( สงขลา ),(อ่าน 346)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1034)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 589)

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 9 รายการ( สงขลา ),(อ่าน 561)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 349)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 794)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการอาคารโรงอาหารและกิจกรรมอเนกประสงค์( สงขลา ),(อ่าน 323)

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องโถง อาคาร ๗ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป( สงขลา ),(อ่าน 1200)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการ Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE( พัทลุง ),(อ่าน 866)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์)( พัทลุง ),(อ่าน 580)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบทะเบียน( สงขลา ),(อ่าน 489)

ประมูลราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบทะเบียน( สงขลา ),(อ่าน 347)

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันว่าง ขึ้นเบญจา สรงน้ำขอพรสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2558( สงขลา/พัทลุง ),(อ่าน 417)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารหอประชุมเก่า( สงขลา ),(อ่าน 378)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง( สงขลา ),(อ่าน 377)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( พัทลุง ),(อ่าน 291)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App