มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

30/48 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 แสดงรายการ พบทั้งหมด 50 รายการ 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 4( สงขลา ),(อ่าน 322)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างปรับปรุงห้อง 13218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 298)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงห้อง 13218 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 278)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 253)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง ภายในฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์( พัทลุง ),(อ่าน 296)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 924)

กำหนดการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 3818)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1276)

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ประชาสัมพันธ์โครงการปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 1439)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 1303)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนกำจัดขยะ ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 449)

ประมูลราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนคัดเเยกขยะ ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 451)

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 529)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 361)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้เมนไฟฟ้า (ตู้ MDB) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 538)

ประมูลราคาจ้างก่อสร้างสวนสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา( สงขลา ),(อ่าน 376)

ประมูลราคาจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558( สงขลา ),(อ่าน 762)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 4( สงขลา ),(อ่าน 376)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 692)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 551)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน( สงขลา ),(อ่าน 757)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติกิจกรรม (สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 494)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 2216)

ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู( สงขลา ),(อ่าน 440)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)( พัทลุง ),(อ่าน 396)

อธิการบดีแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงระบบค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ( สงขลา ),(อ่าน 1209)

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร( สงขลา ),(อ่าน 728)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบปฏิบัติกิจกรรมเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดฝ่ายแผนงาน( สงขลา ),(อ่าน 673)

ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 444)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 433)

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา( พัทลุง ),(อ่าน 880)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง( สงขลา ),(อ่าน 469)

ประกาศจ้างที่ปรึกษาออกแบบก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง ( สงขลา ),(อ่าน 715)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร์( สงขลา ),(อ่าน 642)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 980)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือประติมากรรมกับชุมชน 8 สถาบัน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา( สงขลา ),(อ่าน 1129)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเก้าอี้ฟังคำบรรยายห้องประชุม จำนวน 648 ตัว วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 496)

ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการวิทยาเขตสงขลา ครั้งที่ 3( สงขลา ),(อ่าน 360)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนรวม MF2200 วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 402)

ประมูลราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนรวม MF2200 วิทยาเขตพัทลุง( พัทลุง ),(อ่าน 575)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์( พัทลุง ),(อ่าน 975)

ประกาศเชิญชวนจองพื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2558( พัทลุง ),(อ่าน 2774)

ประกาศผลการประมูลราคาจ้างซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 30 ที่นั่ง( พัทลุง ),(อ่าน 424)

ประกาศผลการประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พื้นฐานห้องปฏิบัติการชีววิทยา ประจำอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง ครั้งที่ 2( พัทลุง ),(อ่าน 439)

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาภาษาไทย) จำนวน 2 อัตรา( สงขลา ),(อ่าน 1145)

สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปาริชาต และวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ( พัทลุง ),(อ่าน 2149)

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558( พัทลุง ),(อ่าน 540)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ พื้นที่พนางตุง (เพิ่มเติม) ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน( พัทลุง ),(อ่าน 456)

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App