มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018 (อ่าน 178)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (อ่าน 190)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล สตรีตัวอย่างแห่งปี Women's Examplified Award 2018 สาขาการวิจัยและพัฒนา (อ่าน 250)
อาจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ ได้รับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ได้รับรางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2561 สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 247)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 304)
นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (อ่าน 239)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง (อ่าน 190)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (อ่าน 120)
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ได้รับรางวัล "คนดีศรีปักษ์ใต้" (อ่าน 206)
ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (อ่าน 128)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready