มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (อ่าน 60)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์  นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ได้รับรางวัลปราชญ์ไทยภาคใต้ ประจำปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง (อ่าน 70)
นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (อ่าน 35)
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ได้รับรางวัล "คนดีศรีปักษ์ใต้" (อ่าน 57)
ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (อ่าน 60)
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Act Out Lound x U-report นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Act Out Lound x U-report (อ่าน 133)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 207)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 5th National and 3rd International Conference on Education 2018 (NICE) อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 5th National and 3rd International Conference on Education 2018 (NICE) (อ่าน 172)
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 168)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานปากเปล่า Grand Renewable Energy 2018 International Conference ณ เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานปากเปล่า Grand Renewable Energy 2018 International Conference ณ เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 208)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App