มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail l Twitter l LINE@ l
TSU Mobile Apps Mobile App
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรมภายนอก
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงาน Start Up แผนงาน นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงาน Start Up แผนงาน "Platform ในการรวบรวมทุนและโครงการ" (อ่าน 172)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 954)
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (อ่าน 206)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1303)
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (อ่าน 428)
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 (อ่าน 394)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาน ประจำปีการศึกษา 2560 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 733)
นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม SCiUS FORUM ครั้งที่ 8  นักเรียนโครงการ วมว.-ม.ทักษิณ คว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม SCiUS FORUM ครั้งที่ 8 (อ่าน 209)
นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 นักเรียนผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คว้า 5 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (อ่าน 351)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร (อ่าน 588)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App