มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  ข่าวและกิจกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ภาพข่าวกิจกรรม
เชิดชูเกียรติ
อ่านข่าวทั้งหมด
 

เชิดชูเกียรติ
ระบุคำที่ต้องการค้นหา

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ในโครงการสร้างสรรค์แผนประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ด้านงานยุติธรรม (อ่าน 142)
ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา ได้รับรางวัล "คนดีศรีปักษ์ใต้" (อ่าน 261)
ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ผลงานประติมากรรมของอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดในโครงการถนนประติมากรรมร่วมสมัย จากพื้นถิ่นสู่นานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 (อ่าน 175)
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Act Out Lound x U-report นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการ Act Out Lound x U-report (อ่าน 217)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 295)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 5th National and 3rd International Conference on Education 2018 (NICE) อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 5th National and 3rd International Conference on Education 2018 (NICE) (อ่าน 271)
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (อ่าน 242)
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานปากเปล่า Grand Renewable Energy 2018 International Conference ณ เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานปากเปล่า Grand Renewable Energy 2018 International Conference ณ เมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 247)
นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงาน Start Up แผนงาน นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงาน Start Up แผนงาน "Platform ในการรวบรวมทุนและโครงการ" (อ่าน 209)
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (อ่าน 1066)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready