มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
  มหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจรับใช้สังคม  


วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13 </br>งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 13
งานวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเกษตร
(อ่าน 2110)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12 </br> “มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’ </br> ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1  </br> ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้ </br>  นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 12
“มองมุมกลับ - กลับมุมมอง’’
ผลงานรางวัลสารคดียอดเยี่ยมอันดับ 1
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนทำสื่อสรรค์สร้างสังคมชายแดนใต้
นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 2123)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11 </br>แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร” </br>ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ

“KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017 วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 11
แผนงานพัฒนาชุมชน “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลา บ้านบางไหน สิงหนคร”
ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กับรางวัลชนะเลิศ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” 2017
(อ่าน 2756)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10 </br>ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 10
ดอนประดู่นาวาน สืบสานวิถีชุมชน
(อ่าน 2182)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9 </br>จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 9
จากเศษกุ้งสู่เอนไซม์ผลิตไบโอดีเซล
(อ่าน 2134)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8  </br>มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 8
มหาวิทยาลัยทักษิณ กับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
(อ่าน 1667)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7  </br>วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 7
วีดิทัศน์แนะนำสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
(อ่าน 1562)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6  </br>สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 6
สถาบันทักษิณคดีศึกษา กับการอนุรักษ์ลายผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ
(อ่าน 1359)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5  </br>โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 5
โครงการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์และเลี้ยงปลาดุกลำพันเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์
(อ่าน 1433)
วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4 </br>ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ วีดิทัศน์สื่อสารบทบาทของมหาวิทยาลัย ชุดที่ 4
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) กับการยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
(อ่าน 1646)


หน้า :


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready