การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน  (อ่าน 112)
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  (อ่าน 255)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2561  (อ่าน 149)
ประกาศ การเข้าจำหน่ายของที่ระลึกภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 เดือนมีนาคม 2561  (อ่าน 713)
งดให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (http://webmail.tsu.ac.th) เป็นการชั่วคราว  (อ่าน 200)