การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง  (อ่าน 35)
ประกาศผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 9(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  (อ่าน 74)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560  (อ่าน 560)
ประกาศข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  (อ่าน 651)
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง  (อ่าน 219)