มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

นิสิต   l บุคลากร  ผู้สนใจศึกษาต่อ  l  ศิษย์เก่า
วิทยาเขตสงขลา  l  วิทยาเขตพัทลุง  l 
  LINE@
l
TSU twitter   Twitter
l
TSU Mobile Apps  Mobile App
 ไทย    English
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
  สภามหาวิทยาลัย  

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา
นายกสภามหาวิทยาลัย

 

ศ.ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

   
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 


ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
(อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
(นายกิตติเทพ ถาวรสุข)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่คณาจารย์ประจำ
(นายทรงธรรม ธีระกุล)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผู้แทนหัวหน้าส่วนงานวิชาการ
(คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
     
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
LINE@
TSU twitter Twitter
TSU Mobile Apps Mobile App