มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย  
 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ ปีที่ ๕๐ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary)


     มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการสถาปนาวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นแทนโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง จังหวัดพระนคร ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีการขยายการจัดการศึกษาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ วิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา จึงเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา” และ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้” ตามลำดับ และในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยทักษิณ” ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรม ในทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ ๕๐ ของการสถาปนามหาวิทยาลัย

 
แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ สี
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
ตราสัญลักษณ์ขนาดเล็ก สี
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
   
 
ตราสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ ขาวดำ
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
ตราสัญลักษณ์ขนาดเล็ก ขาวดำ
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
.jpeg .png (ไม่มีพื้นหลัง)
สร้างรูปโปรไฟล์ เพื่อรำลึก ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (50th TSU Anniversary)


QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์