มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง l โรงเรียนสาธิต ม.ทักษิณ
  TSU-Mail
  คณะผู้บริหาร  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7207
Email : wichaipresident@gmail.com


  รองอธิการบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7003
Email : granjanamukda@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609655 ต่อ 7241
Email : cnathapong@gmail.com

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7002
Email : kasemas@yahoo.com

อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7009
Email : saipin500@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7001
Email : phaybuun@hotmail.com

ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 7002
Email : suksathits@hotmail.com
     

  ผู้ช่วยอธิการบดี
 

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 7013
Email : drtp2004@gmail.com

อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 7034
Email : surut2007@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7011
Email : pornthai2517@gmail.com

ดร.กิตติธัช คงชะวัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7010
Email : sumrankh@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7014
Email : thuanthong@tsu.ac.th

ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
----------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน : 0911705840
Email : ponkris@hotmail.com

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7012
Email : khwanchit@tsu.ac.th

ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 7015
Email : sinchai5162@gmail.com , sinchai@tsu.ac.th
 

  คณบดี/ผู้อำนวยการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 1000
Email : parichat.t@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 3001
Email : weamonwan@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 2000
Email : thanya@tsu.ac.th

อาจารย์ ดร. พินิจ ดวงจินดา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 1800
Email : dpinit@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 1801
Email : pthai_6@hotmail.com

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
----------------------------------------------
บอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317655 ต่อ 7550
Email : kwallapa@Scholar.tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 609600 ต่อ 3000
Email : ksurasak@scholar.tsu.ac.th

ศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317687 ต่อ 8700
Email : tokorakod@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 7013
Email :

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609600 ต่อ 3603
Email : kaew_on@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 609600 ต่อ 4700
Email : Jirapan.p@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 609600 ต่อ 3419
Email : tjuntachote16@gmail.com ,jthavorn@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ธรรมชาติ
ผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-591611-2 ต่อ 8401
Email : phaybuun@hotmail.com

ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 5000
074 - 319600 ต่อ 1200 Email : ppongpan@tsu.ac.th

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-317600 ต่อ 4000
Email : nipat@tsu.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074-609655 ต่อ 7240
Email : samak@tsu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 317600 ต่อ 7150
Email : Icofis@gmail.com


ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน
----------------------------------------------
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำนักงาน : 0911705840
Email : cnathapong@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 317600 ต่อ 7003
Email : granjanamukda@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ
----------------------------------------------
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 074 - 317696
Email : kasemas@yahoo.com
 


 

QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์