มหาวิทยาลัยทักษิณ : Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ
THAKSIN UNIVERSITY

 ไทย    English
วิทยาเขตสงขลา l วิทยาเขตพัทลุง
  TSU-Mail
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
ทำเนียบอธิการบดี
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - เป้าประสงค์/ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์
ดาวน์โหลด TSU PowerPoint Template
ดาวน์โหลด QR Code มหาวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำ มหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริง
       - วิทยาเขตสงขลา
       - วิทยาเขตพัทลุง
แผนที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
โครงสร้างองค์กร
สภามหาวิทยาลัย
คณะผู้บริหาร
คณะที่ปรึกษา
 
  คณะผู้บริหาร  
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ
อธิการบดี


  รองอธิการบดี
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผน การคลัง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา

ดร.สุชาติ สุขสถิตย์
รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง

รองศาสตราจารย์ น้อม สังข์ทอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายการพัสดุ
   

  ผู้ช่วยอธิการบดี
 

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ศรุต จุ๋ยมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์

ดร.กิตติธัช คงชะวัน
ผู้ช่วยอธิการบดี
วิทยาเขตสงขลา

ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา

ดร.พลกฤษณ์ คล้ายวิตภัทร
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง

ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา

ดร.ศิลป์ชัย สุวรรณมณี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการจัดการเรียนรู้
 

  คณบดี/ผู้อำนวยการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ดร. ธนพันธุ์ ปัทมานนท์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

รองศาตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค
คณบดีคณะนิติศาสตร์

ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร. นันทพันธ์ นภัทรานันทน์
คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ
คณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
คณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท
ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด

อาจารย์ นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักคอมพิวเตอร์

ดร. วันลภ ดิษสุวรรณ์
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.เปลื้อง สุวรรณมณี
ผู้อำนวยการ
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
วิทยาลัยนานาชาติ
 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready