ศูนย์รับข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU Complaint Center
 
 คำแนะนำการส่งข้อร้องเรียน/การทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน/การทุจริต
 ผังการจัดการข้อร้องเรียน/การทุจริต
 
บันทึกข้อร้องเรียน


มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600